Όροι Διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρεία με την επωνυμία « TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E..» που εδρεύει στην Λέρο (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει Διαγωνισμό στη σελίδα που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των νικητών. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη Πέμπτη 10/12/2020 από ώρα 12:00 έως και τη Δευτέρα 21/12/2020 έως ώρα: 23:59

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν ότι του αρέσε (like) η σελίδα του Διοργανωτή στο facebook ( https://www.facebook.com/lalaspasta/ ) , να σχολιάσουν (comment) το post του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό Τόπο της TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E. @lalaspasta στο Facebook https://www.facebook.com/lalaspasta/, και να αναφέρουν (tag) στο σχόλιο τους το Facebook profile ενός ατόμου (1) με το οποίο θα ήθελε να μοιραστεί όμορφες στιγμές και γεύσεις σε ένα τραπέζι μετά την καραντίνα.

 1. Δώρο.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχτούν πέντε (5) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από προϊόντα από την σειρά «Αλίπαστα» της εταιρίας του Διοργανωτή. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ή αντικαθίσταται με άλλα, ούτε δύναται η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί του.

Ο νικητής θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί με σχόλιο στο post του Διαγωνισμού. Στο σχόλιο ανακοίνωσης οι προσωρινά αναδειχθείς νικητές θα κληθούν να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Διαγωνισμού στο facebook.                               Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας ημερολογιακής ημέρας από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και το δώρο ακυρώνεται. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής μέσω του Facebook ID του.

7.Παραλαβή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Ο τρόπος παραλαβής των δώρων από τον νικητή θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία της εταιρίας TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E. μαζί του. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για την παράδοση και παραλαβή του δώρου από το εκάστοτε νικητή.

 1. Ευθύνη Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Με το τέλος του διαγωνισμού και τη διάθεση των δώρων στο νικητή, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη του Διοργανωτή και των συνεργαζομένων με αυτόν εταιρειών.

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα και νικητή του Διαγωνισμού, όπως το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και facebook profile name, σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται την ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους για τον παρόντα σκοπό. Μετά την απόδοση του Δώρου, τυχόν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης ή αποφάσεων αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και εκμετάλλευση αυτών για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι αντίθετο με το νόμο ή τα χρηστά ήθη και βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να αφαιρεί τέτοιο περιεχόμενο από τη σελίδα του.

 1. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

 

 1. Τροποποίηση όρων.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλεί καθώς και να παρατείνει, ή συντομεύει τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Αποδοχή των παρόντων όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 1. Επίλυση διαφορών.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της ΚΩ, ενώ ο διαγωνισμός θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

 1. Η « TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E..» (καλούμενη διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στη σελίδα https://www.instagram.com/lalasfish/ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδειχθούν πέντε (5) νικητές.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

 1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της « TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E..»., των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

 

 1. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram, θα πρέπει να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που θα δημιουργηθεί στη σελίδα της « TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E..» με την ονομασία @lalasfish στο Instagram και να δηλώσει ότι του αρέσει ( like) η σελίδα του Διοργανωτή https://www.instagram.com/lalasfish/ και να επισημάνει (tag) σε σχόλιο (comment ) με ποιον φίλο ή δικό του θα ήθελε να περάσει φέτος τα Χριστούγεννα που είναι μακρυά.
 2. Το όνομα των Συμμετεχόντων θα καταχωρείται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (http://www.randomizer.org) τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού.

 

 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 10/12/2020 12:00 έως 21/12/2020 23:55. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

 

 1. Η κλήρωση θα γίνει στις 22/12/2020 και θα αναδείξει 5 (πέντε) νικητές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις 22/12/2020 με σχόλιο και επισήμανση (tag) στη δημοσίευση του διαγωνισμού στη σελίδα του Διοργανωτή @lalasfish στο Instagram.

 

 1. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή μέχρι τις 26/09/2020 με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή μέχρι τις 26/12/2020, αυτοδικαίως χάνουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι των νικητών σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση των νικητών αυτών υπεισέρχονται οι πρώτοι τη τάξει επιλαχόντες.

 

 1. Οι νικητές θα κερδίσουν προϊόντα της εταιρίας του Διοργανωτή.
 2. Την αποστολή των δώρων έπειτα από την ανακοίνωση και επικοινωνία με τους νικητές αναλαμβάνει αποκλειστικά η εταιρία « TΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Ι&Α O.E..». και θα γίνει σύμφωνα με τους όρους παράδοσης αυτής.
 3. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασή τους στην εταιρεία. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Instagram όνομά του στην ιστοσελίδα (https://www.instagram.com/lalasfish/) κατά την ανακοίνωση των νικητών, κάτω από το σχόλιο του ιδίου.
 4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

 

 1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να

ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

 

16 Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

 

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.